KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L119 z 4.5.2016,
str. 1 oraz Dz. Urz. UE. L127 z 23.05.2018, str.2 )-dalej RODO
informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: AR-MED SPÓŁKA CYWILNA
  GŁOWIENKOWSKA R.KOŚCIELNIAK M. MARKOWSKA A. NIP: 899-24-13-056
  ul. Chińska 4/1B 52- 118 Wrocław, tel. 71 717 35 21, e-mail armedwr@op.pl;
  reprezentowana przez dyrektor Annę Markowską.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w jednostce w osobie
  Aleksandra Ziobro, kontakt z pośrednictwem poczty e-mail: iod@nzozarmed.pl lub
  listownie na adres Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się
  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe co do zasady podawane
  bezpośrednio przez Pana/Panią. W przypadku usług medycyny pracy dane są
  przekazywane także przez Pracodawcę kierującego Pana/Panią na badania.
  W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być
  pozyskiwane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach
  uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od
  Pana/Pani osób bliskich.
 4. Zakres przetwarzania danych. Na potrzeby umawiania wizyt przetwarzane są
  Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia
  (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane
  są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem
  świadczenia zdrowotnego. Administrator danych jako podmiot leczniczy jest
  zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść
  i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji
  obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki. Jeśli wyraził/a
  Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Pana/Pani dane
  w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, a także imienia i nazwiska.
 5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania
  świadczeń zdrowotnych w tym: ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem
  świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas
  umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach, w gabinetach
  lekarskich lub na oddziałach, diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia
  dokumentacji medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania
  udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków
  pacjentów, podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym
  informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub
  przekazywania zaproszeń na badania, zapewnienia zabezpieczenia społecznego,
  w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1
  lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej, Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011
  r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami
  prawa krajowego.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw.
  przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności
  przepisami: Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia
  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych, Ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
  społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów
  z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
  o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa
  krajowego.
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj.
  Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością
  odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 8. Pani/Pana mogą być także przetwarzane w celach archiwalnych, naukowych lub
  statystycznych Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. j) RODO ,art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.
 9. Pani/Pana mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg
  rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c)
  RODO w zw. z przepisami: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 10. Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń
  przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.
  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.
 11. Jeśli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane
  mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych. Podstawą prawną
  przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 12. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa,
  a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada
  2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest
  przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku
  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu
  przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób
  uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani
  lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. Dane służące do celów rozliczania
  świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą
  przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu
  cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są
  przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
  obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach
  marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana
  zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.
 13. Odbiorcy danych – Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom
  przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych osobowych
  wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych a także
  wykonującym czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego,
  w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem
  bezpieczeństwa tego systemu, jak również. dostawcom usług IT, technicznych, czy
  organizacyjnych które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych – przy czym
  takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej Umowy
  z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto, jeśli
  wyraził/a Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych, Pani/Pana dane
  mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
  Administratoram.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają
  dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
  Administratora.
 14. Przekazywanie danych – Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
  odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 15. Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do Pana/Pani danych osobowych –
  uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane
  osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania
  Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO, sprostowania
  Pana/Pani danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego
  sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia
  niekompletnych danych osobowych, usunięcia Pana/Pani danych osobowych –
  żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli
  spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane
  osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do
  usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora
  związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej art. 17 ust. 3 lit b) RODO
  ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadkach
  wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na
  obowiązki Administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji
  medycznej. przenoszenia danych osobowych – otrzymania od Administratora
  Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Pana/Pani dane są
  przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób
  zautomatyzowany. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu Administratorowi danych
  lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio
  innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
 16. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń
  zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych,
  w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania
  danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie
  danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. Podanie danych
  osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na
  komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia
  świadczenia zdrowotnego.
 17. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.

POLITYKA COOKIES

Witryna nzozarmed.pl zwana dalej Serwisem może używać informacji zapisanych za pomocą cookies w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: nzozarmed.pl.

Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome;

e) przeglądarka Safari;

f) przeglądarka Opera.

Klauzula informacyjna RODO